โครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 )

ระหว่างวันที่่ 1 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครได้จัดโครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ) ระหว่างวันที่่ 1 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยากรโดยอาจารย์สุนทร ก้องสินธุ พร้อมทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

 

 

 
สามารถดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Fanpage Facebook สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร