อบรมพื้นฐานภาษาจีนด้วยระบบออนไลน์ รุ่น ๒ วันที่ ๑๒-๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑

ณ บริษัท ถัง อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดให้มีการอบรมภาษาจีน ด้วยระบบออนไลน์ ให้กับครูวิชาชีพ ณ บริษัท ถัง อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด โดย ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการเปิดการอบรม เพื่อพัฒนาให้มีทักษะทางด้านภาษาเพิ่มขึ้นและเพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีนวัตกรรม สู่การยกระดับการเรียนการสอนของครู ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษา (จัดถึงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑)

 

 
 
สามารถดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร