ประชุมคณะอนุกรรมการ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๑ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๑ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณากรั่นกรองหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้างและกรั่นกรองหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

 

 
   
   
 
สามารถดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร