การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) และกรั่นกรองหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑)

 

 

 
   
   
 
สามารถดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Fanpage Facebook สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร