ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการอาชีวศึกษา โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดการเรียนการสอนระบบ
ทวิภาคีเป็นสำคัญ สำนักงานการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้จัดให้มีงาน "อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย" ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2559 ณ อาคาร
ชาเลนเจอร์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิด ในการนี้สถาบันการอาชีวศึกษา
กรุงเทพมหานคร นายกสภาสถาบันฯ คณะผู้บริหารสถาบันฯ ผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ ได้เข้าร่วมงานในวัน
และเวลาดังกล่าว
 

 

 

 

 
 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EditRegion8
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร