ยุทธศาสตร์การบริหารสถาบันการอาชีวศึกษา
 
วิสัยทัศน์   : มุ่งผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล
 ปณิธาน  : มุ่งมั่นยกระดับคุณค่าการอาชีวศึกษา
เอกลักษณ์ : สถาบันชั้นนำ ล้ำเลิศวิชาชีพ
อัตลักษณ์ : วิชาชีพเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี
พันธกิจ

 

๑. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล

๒. สร้างเสริมเครือข่ายและพันธมิตรเพื่อการระดมทรัพยากรและยกระดับคุณภาพ

๓.  รณรงค์เสริมสร้างภาพลักษณ์การอาชีวศึกษาให้เป็นที่ยอมรับ

๔.  เสริมสร้างความเข้มแข็งในระบบคุณภาพและมาตรฐาน

๕. เร่งพัฒนาศักยภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อความเป็นเลิศ และมั่นคง

๖. สร้างความเป็นเอกภาพและความเข้มแข็งในการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร