ยุทธศาสตร์การบริหารสถาบันการอาชีวศึกษา
 
วิสัยทัศน์   : มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศสู่เศรษฐกิจ ฐานนวัตกรรม
 ปณิธาน  : มุ่งมั่นยกระดับคุณค่าการอาชีวศึกษา
เอกลักษณ์ : สถาบันชั้นนำ ล้ำเลิศวิชาชีพ
อัตลักษณ์ : วิชาชีพเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี
พันธกิจ

 

๑. ผลิตและพัฒนากำลังคนเชิงปริมาณและคุณภาพที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศเสริมสร้างความ

เข้มแข็งในระบบคุณภาพและมาตรฐาน

๒. พัฒนาศักยภาพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการอาชีวศึกษา เพื่อความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ

และความมั่นคงในอาชีพ

๓. สร้างเสริมเครือข่ายและพันธมิตรทั้งภายในและต่างประเทศ 

๔. สร้างความเป็นเอกภาพและความเข้มแข็งในการบริหารจัดการสถาบัน

๕. พัฒนาระบบคลังปัญญาการอาชีวศึกษา (Intelligent Unit)