นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร
   
นายณัชธร ทองดอนเปรียง นายศักดิ์ดา มยูขโชติ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิต
   
นายสาคม คันธโกวิท นางสาววสุมดี อิ่มแก้ว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
   
นายประเสริฐ จันโททัย ดร.สุวรรณา พงษ์ศรีศุภกร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
   
นายปฏิเวธ พึ่งอุบล นายชัยฤทธิ์ แสงสว่าง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
   
นายเจนวิทย์ ครองตน นางจิตรา อนุกูลเรืองกิตติ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ผู้อำนวยการกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
   
จ่าสิบเอกสมพร ชูทอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญนาภิเษกหนองจอก
   
   

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
     
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร