ความเป็นมา 
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๓ กำหนดให้ “สถานศึกษาอาชีวศึกษาสามารถรวมกันเป็นสถาบันได้ การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาให้กระทำได้โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคำนึงถึงการประสานความร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง...” 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) จึงได้มีประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การรวมและการแยกสถานศึกษาเพื่อจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ตามมาตรา ๑๓ โดยมีหลักการสำคัญ ๕ ประการ ดังนี้
๑. ความเป็นเลิศในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยมีกระบวนการผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อเพิ่มผลผลิตและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศให้ได้ระดับมาตรฐานสากล
๒. การกระจายอำนาจไปสู่ระดับปฏิบัติ เพื่อให้การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในทุกระดับ มีคุณภาพและประสิทธิภาพเกิดผลสำเร็จแก่ประชาชน โดยเฉพาะนักเรียนและนักศึกษา
๓. ตอบสนองความต้องการการผลิตและการพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค ระดับเทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
๔. การประสานความร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีชั้นสูง จากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน ในการพัฒนาศักยภาพของการจัดการอาชีวศึกษา
๕. การประกันคุณภาพและการกำกับมาตรฐาน ตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล
จากประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้ทำการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อเข้าร่วมจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา และเสนอร่างกฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ๑๙ สถาบัน ผ่านคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
สำหรับ กรุงเทพมหานคร มีสถานศึกษาจำนวน ๑๓ วิทยาลัย เข้าร่วมจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา ใช้ชื่อว่า สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อมาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีคำสั่งที่ ๑๓๓๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ แต่งตั้งให้นางสาวชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครและให้จัดตั้งสำนักงานสถาบันชั่วคราว ณ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ต่อมาได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง ที่ตั้งสำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร สถานที่ตั้งวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม เลขที่ ๑๙ ซอยเอกชัย ๑๑๖ ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๕๐ และคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สอศ. ๑๐๒๘/๒๕๕๘ แต่งตั้ง นางสาวชมพูนุช บัวบังศร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร จึงมีสถานศึกษาในสังกัดจำนวน ๑๓ สถานศึกษา ประกอบด้วย
๑. วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ที่ตั้ง ๕๗ ถนนสีหบุรานุกิจ เขตมีนบุรี กรุงเทพ ๑๐๕๑๐
๒. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร ที่ตั้ง ๗๓ หมู่ ๑๘ ถนนคุ้มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๑๐
๓. วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ตั้ง ๔๒๕ ถนนสรงประภา แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
๔. วิทยาลัยเทคนิคดุสิต ที่ตั้ง ๗๖ ซอยระนอง ๒ เขตดุสิต กรุงเทพ ๑๐๓๐๐
๕. วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม ที่ตั้ง ๑๙ ซ.เอกชัย ๑๑๖ ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐
๖. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ๓๓๑ ถนนบ้านหม้อ แขวง วังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
๗. วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ๑๘๒ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ๑๓ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
๘. วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ๔๖๗ ซอย รามคำแหง ๓๙ เขตวังทองหลาง, กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
๙. วิทยาลัยพณิชยการบางนา ๒๒ ถนนบางนา-ตราด ๑ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๖๐
๑๐. วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ๑๒๖ ถนนประชาอุทิศ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพ ๑๐๑๕๐
๑๑. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ๙๓๙ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๑๓ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ๑๐๖๐๐
๑๒. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ในพระบรมมหาราชวังพระราชวัง พระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐, วิทยาเขตศาลายา ๒๙๙/๑ หมู่ ๕ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐
๑๓. วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก ๖๖ หมู่ ๘ ถนนรวมพัฒนาซอย ๖ แขวง ลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ ๑๐๕๓๐   สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีการบริหารจัดการตามโครงสร้างการบริหารสถาบัน ประกอบด้วย สภาสถาบัน ผู้อำนวยการสถาบัน รองผู้อำนวยการสถาบัน สำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา สำนักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ อาชีวศึกษาบัณฑิต ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา มีนายกสภาสถาบันคนแรก ชื่อ ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา  ดำรงตำแหน่ง ประมาณ 2 ปี ได้ลาออกเพื่อไปเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งต้งให้ รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ เป็นนายกสภาสถาบัน คนปัจจุบัน

 

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร