รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์

นายกสภาสถาบัน 

 

 

 

นายนิคม เกิดขันหมาก

กรรมการสภาสถาบัน

ผู้แทน สอศ.

 

 

นายสันติ วิลาสศักดานนท์

กรรมการสภาสถาบัน

ผู้แทน สอศ.

 

ดร.สิริรักษ์ รัชชุศานติ

กรรมการสภาสถาบัน

ผู้แทน สอศ.

 

นายสมเกียรติ พึ่งอาตม์

กรรมการสภาสถาบัน

ผู้แทน สอศ. 

 

ดร.ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์

กรรมการสภาสถาบัน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์

กรรมการสภาสถาบัน

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

นายสุรินทร์ โกรพินธานนท์

กรรมการสภาสถาบัน

ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน

 

นายอรรถพร สุวัธนเดชา

กรรมการสภาสถาบัน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายอรรถพล  สังขวาสี

ผู้แทนผู้บริหาร

 

นายถนอมศักดิ์  นะโรภาส

ผู้แทนผู้บริหาร

 

นางอุมาพร ไชยจำเริญ

ผู้แทนครู

 

นายสรณะ  กองกุลศิริ

ผู้แทนครู

 

 

 

 

ดร.ชมพูนุช บัวบังศร

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร