ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ Download
ตาราง SAR18-22 (การดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ) Download
แบบฟอร์มเสนอโครงการ สสส. แบบ 01 Download
แบบฟอร์มเสนอโครงการ สสส. แบบ 02 Download
แบบสำรวจข้อมูลการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีระดับปริญญาตรี Download
แนะนำสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ดูรายละเอียด
ร่วมเป็นเกียรติเปิดงาน เทคนิคเมืองปริทรรศน์ 59 ดูรายละเอียด
สถาบันการอาชีวศึกษา ร่วมงาน "อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย" ดูรายละเอียด
คณะอาจารย์ นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมศึกษาดูงาน ดูรายละเอียด
 
วีดีโอแนะนำสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
   
   
ร่วมโครงการปลูกป่าอาชีวะสืบสานพระราชปณิธานเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัยกับบริษัท Tang chinese Education & Technology Ltd., China และ Fujian Polytechnic of Information Technology วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ การฝึกซ้อมบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
ร่วมพิธีลงนามกรอบข้อตกลง (Framework Of Agreement) วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ฝึกซ้อมย่อยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
อบรมการใช้ระบบการเรียนการสอนภาษาจีน ด้วยระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ประชุมวางแผนจัดเตรียมสถานที่ฝึกซ้อมย่อย ที่วิทยาลัยพณิชยการบางนา วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๓ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โครงการฝึกอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ วันที่ ๑๑,๑๒,๑๘ และ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]

ไหว้ครูและปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ

ตรวจสอบหลักสูตรและประเมินความพร้อมหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช ๒๕๖๑ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยเทคนิคดุสิตและวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
ตรวจสอบหลักสูตรและประเมินความพร้อมหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช ๒๕๖๑ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ตรวจสอบหลักสูตรและประเมินความพร้อมหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช ๒๕๖๑ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัยและวิทยาลัยพณิชยการบางนา
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
ตรวจสอบหลักสูตรและประเมินความพร้อมหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช ๒๕๖๑ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง ตรวจสอบหลักสูตรและประเมินความพร้อมหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช ๒๕๖๑ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
ตรวจสอบหลักสูตรและประเมินความพร้อมหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช ๒๕๖๑ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภาและวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี การศึกษาดูงานความร่วมมือพัฒนาอาชีวศึกษา ไทย-จีน ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
ประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑
ประชุมประธานหลักสูตรครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
การประชุมทางวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ ๑ การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ โครงการอบรมเข้มในการสอนภาษาจีนออนไลน์ ให้แก่ครูสอนภาษาจีน วันที่ ๑๙-๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ อบรมพื้นฐานภาษาจีนด้วยระบบออนไลน์ รุ่น ๒ วันที่ ๑๒-๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
โครงการประชุมทางวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ อบรมพื้นฐานภาษาจีนด้วยระบบออนไลน์ วันที่ ๕ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
ประชุมคณะอนุกรรมการ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ อบรมการใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนด้วยระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
โครงการยอดเพชรมงกุฎอาชีวศึกษา วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ประชุมฝ่ายวิชาการและอาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ประชุมเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการด้านวิชาชีพ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
รับขวัญวีรบุรุษตัวจริง ปีที่ ๘ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เปิดบ้าน พธ. เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
ลงนามความร่วมมือระหว่างอาชีวไทย-จีน วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี วันที่ ๑-๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
นิเทศหลักสูตรและการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ นิเทศหลักสูตรและการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
นิเทศหลักสูตรและการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ประชุมอนุกรรมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ นิเทศหลักสูตรและการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
นิเทศหลักสูตรและการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ นิเทศหลักสูตรและการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน "สถานศึกษาคุณธรรมบูรณาการเสริมสร้างสุขภาวะ"สถานศึกษาคุณธรรมบูรณาการเสริมสร้างสุขภาวะ" พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
โครงการอาชีวอาสา เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ โดยให้สถานศึกษาจัดตั้งศูนย์ตรวจสภาพรถทุกประเภท "ฟรี" ให้ประชาชน ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม - ๓ มกราคม ๒๕๖๑ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอาคารราชพฤกษ์ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
   
   
   

กฎหมายอาชีวศึกษา
- กฎกระทรวงการรวมสถานศึกษา พ.ศ.2555 Download
- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 Download
- กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 Download
- ประกาศการจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 Download
- ประกาศให้สถาบันการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานการศึกษา พ.ศ.2556 Download
- ประกาศให้ใช้หลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2556 Download
- ระเบียบการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2556 Download
- กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2556 Download
- หนังสือให้ความเห็นชอบหลักสูตรของ สกอ. พ.ศ.2556 Download
- ประกาศสถาบัน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ลว.25 พ.ค.2560 Download
- ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการนำเงินรายได้ของวิทยาลัยหรือสถาบันไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ลว.25-5-2560 Download
- ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและโอนค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีให้แก่วิทยาลัย ลว.25-5-2560 Download
- ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร Download
ระเบียบข้อบังคับสถาบัน
- ระเบียบว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี พ.ศ.2556 Download
- ระเบียบว่าด้วยเก็บเงินบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2556 Download
- ระเบียบว่าด้วยการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ พ.ศ. 2556 Download
- ระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมความประพฤตินักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2556 Download
- ระเบียบว่าด้วยการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2556 Download
- ระเบียบว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557 Download
- ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ.2557 Download
- ข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย เครื่องแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ.2557 Download
- ระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ว่าด้วยบัตรประจำตัวนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557 Download
- ข้อบังคับว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 Download
- ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. 2558 Download
- ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2559 Download
- ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ พ.ศ.2559 Download
- ข้อบังคับว่าด้วยการขอสำเร็จการศึกษา พ.ศ.2559 Download
- ข้อบังคับว่าด้วยตราสัญลักษณ์สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560 Download
- ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการ พ.ศ.2560 Download
- ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการบริหารรายได้และทรัพย์สิน พ.ศ.2560 Download
- ข้อบังคับ ว่าด้วยการให้ปริญญาตรีเกียรตินิยม พ.ศ.2560 Download
- ระเบียบ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ พ.ศ. 2560 Download
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก Download
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัย Download
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี Download
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน Download
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิทยาลัยพณิชยการบางนา Download
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาช่างทองหลวง(ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง Download
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง(ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิทยาลัยเทคนิคดุสิต Download
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า(ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี Download
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม Download
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี Download
แบบคำร้อง

- บัตรลงทะเบียนรายวิชาระดับปริญญาตรี

Download
- ท-01 แบบคำร้องทั่วไป Download
- ท 02 แบบคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงิน Download
- ท 03 แบบคำร้องขอลงทะเบียน/ชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า Download
- ท 04 แบบคำร้องขอลาพักการศึกษา / รักษาสภาพ และขอกลับเข้าศึกษา Download
- ท 05 แบบคำร้องขอเพิ่ม / ถอนวิชาเรียน Download
- ท 06 แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต Download
- ท 07 แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา Download
- ท 08 แบบคำร้องขอเอกสารการศึกษา Download
- ท 09 แบบคำร้องขอโอนผลการศึกษา Download
- ท 10 แบบคำร้องขอเทียบโอนผลการศึกษา Download
- ท 11 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนแทนรายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน 0 Download
- ท 12 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ (Regrade) Download
- ท 13 แบบคำร้องขอแก้ระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (ม.ส.) Download
- ท 14 แบบคำร้องขออนุญาตสอบนอกตาราง Download
- ท 15 แบบคำร้องขอยกเว้นการเรียนรายวิชา Download
- ท 16 แบบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา Download
- ใบสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี Download
- แบบรายงานตัวนักศึกษา Download
แบบฟอร์มแผนการฝึกอาชีพ ปี 2557 Download

 

 

load template journal

แผนที่จาก Google
 
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EditRegion8
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร