โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศในการบริหารหลักสูตร โครงการพัฒนาสมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะและบุคลากรอาชีวศึกษา ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะและบุคลากรอาชีวศึกษา
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

ประชุมรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และประธานหลักสูตร
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมชั้น ๑ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]

กฐินสามัคคีสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ณ วัดป่าหนองเอี่ยน

ประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
ประชุมขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมบูรณาการเสริมสร้างสุขภาพ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการใหม่
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ Spark up Creative Innovation

ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
โครงการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพระยาวชิรปราการ ชั้น ๓ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา บีท รีสอร์ท
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
การประชุม จัดทำวารสารวิชาการนวัตกรรม สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ การประชุม ติดตามการดำเนินการ "สถานศึกษาคุณธรรมบูรณาการเสริมสร้างสุขภาวะ" วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
การประชุมคณะบริหารสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร พิธีซ้อมย่อยการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยพณิชยการบางนา
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพระยาวชิรปราการ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมทาวน์อินทร์ทาวน์ รามอินทรา กทม.
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
การประชุมฝ่ายวิชาการและอาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๗ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ งาน"สร้างสรรค์ศิลปกรรม สวยเลิศล้ำงานช่างทอง ครั้งที่ ๒ The 2 nd RG Art Thesis & Special Project Exhibition 2016" ชองกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง ๒๓ สถาบันและตัวแทนนักศึกษา ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ ห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร การประชุมคณะอนุกรรมการ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร งานแถลงข่าว พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีวศึกษา ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
การประชุมอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร ครั้งที่ ๔-๒๕๖๐ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสถาบันหารอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

การประชุมขับเคลื่อน สถานศึกษาคุณธรรมบูรณาการเสริมสร้างสุขภาวะ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ชั้น ๓

[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวอาสา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๖๐ หลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๓๐ มี.ค. - ๑ เม.ย. ๒๕๖๐
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
โครงการ An Intensive Dynamic English Day การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ
ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
  วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี การประชุมคณะกรรมการพัฒนาพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ครั้งที่่ ๓/๒๕๖๐
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา๒๕๕๙ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐
ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐  
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
การประชุมวิชาการ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิสัยทัศน์ผู้บริหารสถาบันพร้อมสู่ประเทศไทย
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ๔.๐ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม The Tide Resort บางแสน ชลบุรี การประชุมอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
การประชุมฝ่ายวิชาการ และประธานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และการประชุมเตรียมการการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]

โครงการอบรมแกนนำ "สถานศึกษาคุณธรรมบูรณาการเสริมสร้างสุขภาวะ" ภายใต้โครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมพระยาวชิรปราการ วันที่ ๒๑-๒๒ มกราคม ๒๕๖๐

๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วันที่ ๑๓-๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ โครงการพัฒนานักวิจัยและจัดทำบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ (Conference Proceeding)
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ตรวจศูนย์อาชีวอาสาทั้ง ๑๐ ศูนย์ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร กราบขอพรปีใหม่จากบุคคลที่เคารพรัก
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
การประชุมเพื่อเตรียมงานชุมนุมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาระดับชาติครั้งที่๑๙ ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วันที่ ๑๔-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร เจรจา ความร่วมมือกับ JICA ประเทศญี่ปุ่น ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]

โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ ด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรม ตามแนวทาง มยส.

การประชุมคณะทำงานการซ่อมกังหันน้ำชัยพัฒนา

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร   

[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นเจ้าภาพในงาน การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโคก  เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์และนำสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
[อ่านเพิ่มเติ่ม] [อ่านเพิ่มเติม]
"๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์" ผู้บริหารและบุคลากร

วันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๙ น.

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีสำคัญ
 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร ณ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
การประชุมรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และประธานหลักสูตร ครั้งที่ ๔-๒๕๕๙ งานมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๕๙

วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำนักศึกษา
กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ วันที่ ๒๙ กันยายน...

ระดับปริญญาตรี สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพ..

[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
โครงการฝึกอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ การตรวจประเมินคุณภาพภายในสถาบัน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต โดยหน่วยงานต้นสังกัด
ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ กันยายน ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2559
[อ่านเพิ่มเติม] [อ่านเพิ่มเติม]
   
   

 

 

 

 
 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร