ด้วยวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กำหนดจัดงาน "เทคนิคดอนเมืองปริทรรศน์" 59 ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธฺ์ 2559 ณ วิทยาลัย
เทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานดังกล่าว

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EditRegion8
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร