ดร.พรหมสวัสดิ์  ทิพย์คงคา

ดร.ศิริพรรณ  ชุมนุม

ประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร ประธานอนุกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สถาบัน
   

ดร.ศรีวิการ์  เมฆธวัชชัยกุล

ดร.สิริรักษ์  รัชชุศานติ

ประธานอนุกรรมการพัฒนาความร่วมมือและเครือข่าย ประธานอนุกรรมการวิชาการ
   

ดร.ประพัฒน์พงศ์  เสนาฤทธิ์

นายสันติ  วิลาสศักดานนท์

ประธานอนุกรรมการประกันคุณภาพ ประธานอนุกรรมการสร้างภาพลักษณ์สถาบัน

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร