// Library IVEB

งานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Upload ผลงานวิจัย ค้นหาผลงานวิจัย

...
งานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2565

ห้องสมุดผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำงานวิจัยของนักศึกษารุ่ต่อไป

...
...
ผลงานที่ได้รับรางวัล ปีการศึกษา 2565

ผลการแข่งขันงานวิจัยในการประชุมผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565

...
...
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดวันวิชาการ ปีการศึกษา 2565

ผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันงานวิจัยในการประชุมผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565

...
...
งานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2564

ห้องสมุดผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำงานวิจัยของนักศึกษารุ่ต่อไป

...
...
ผลงานที่ได้รับรางวัล ปีการศึกษา 2564

ผลการแข่งขันงานวิจัยในการประชุมผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564

...
...
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดวันวิชาการ ปีการศึกษา 2564

ผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันงานวิจัยในการประชุมผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564

...
...
งานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2563

ห้องสมุดผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำงานวิจัยของนักศึกษารุ่ต่อไป

...
...
ผลงานที่ได้รับรางวัล ปีการศึกษา 2563

ผลการแข่งขันงานวิจัยในการประชุมผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2563ทั้งประเภทบรรยายและโปสเตอร์

...
...
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดวันวิชาการ ปีการศึกษา 2563

ผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันงานวิจัยในการประชุมผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2563 ทั้งประเภทบรรยายและโปสเตอร์

...