Vol 2 Issue number 2 (2019) : Journal for Research and Innovation, Institute of Vocational Education Bangkok

Vol 2 Issue number 2 (2019) : Journal for Research and Innovation, Institute of Vocational Education Bangkok

บทความวิจัย : 
กลยุทธ์การจัดการอาชีวศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคม วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
การพัฒนาระบบนิเทศนักศึกษาฝึกงานออนไลน์ สำหรับครูนิเทศก์บนสภาพแวดล้อมแบบคลาวด์เอ็ดดูเคชั่น (G-Suite for Education)
การสร้างและหาประสิทธิภาพ ชุดฝึกโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
การหาประสิทธิภาพชุดการสอน เรื่อง การควบคุมเซอร์โวนิวเมติกส์ ด้วย PLC
ปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจลาออก ของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท โกลไฟน์ เมนูแฟคเจอร์เรอส์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ระบบติดตามและประเมินผลการฝึกอาชีพ นักศึกษาแบบออนไลน์
การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ การให้บริการหลังการขายสำหรับบ้านพักอาศัย
การตัดสินใจซื้อข้าวออร์แกนิค ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์แบบผสมผสาน ตามแผนการสอนฐานสมรรถนะ ด้วยกระบวนการ MIAP รายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
โมชันอินโฟกราฟิกระบบการรับสมัครนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

บทความพิเศษ :
บทบาทของ สอศ. ภายใต้ร่มเงาของกระทรวงใหม่จะยังเป็นพลังที่สำคัญในการ “สร้างชาติ” ได้อีกต่อไปหรือไม่
MIAP กับการจัดการเรียนรู้ระดับอาชีวศึกษา

- - ดาวน์โหลด PDF - -

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา