Vol 1 Issue number 1 (2018) : Journal for Research and Innovation, Institute of Vocational Education Bangkok

Vol 1 Issue number 1 (2018) : Journal for Research and Innovation, Institute of Vocational Education Bangkok

บทความวิจัย : 
แนวทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ของสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
The Model of Buddhist Studies Based-on Trisika Via Cloud ComputingLearning Management System to Develop Buddhism-Critical Thinking
การพัฒนาโปรแกรมจัดเก็บเวชระเบียน ของหน่วยรายงานสถิติทางการแพทย์ งานเวชระเบียน โรงพยาบาลศิริราช
การพัฒนารูปแบบจัดการเรียนรู้ แบบห้องเรียนกลับด้าน สำาหรับนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของพนักงาน บริษัท ซันร้อยแปด จำากัด สาขาบางน้ำาเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
เครื่องตรวจสอบหัวพิมพ์ 24 เข็ม
เครื่องโปรแกรมเวลาสำาหรับการรดน้ำาต้นไม้
การพัฒนาชุดฝึกอบรมการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ ในการซ่อมบำารุงรักษาภายในอาคาร งานระบบไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศภายในอาคารและระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย
► ผลของเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน ที่มีต่อสมบัติทางกายภาพของยางธรรมชาติ

- - ดาวน์โหลด PDF - -

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา