นางสาวสายฝน  พิทักษ์

นางสาวสายฝน พิทักษ์

พนักงานบริหารทั่วไป
(ด้านวิชาการศึกษา)

นางสาวกำยาน  อยู่ประเสริฐ

นางสาวกำยาน อยู่ประเสริฐ

พนักงานบริหารทั่วไป
(ด้านบริหารงานทั่วไป)

นายปริญญา สายสกล

นายปริญญา สายสกล

พนักงานบริหารทั่วไป
(ด้านการเงินและบัญชี)

นางสาววรัญญา รื่นเริงกลิ่น

นางสาววรัญญา รื่นเริงกลิ่น

พนักงานบริหารทั่วไป
(ด้านการเงินและบัญชี)

นางสาววีรยา เจ็งฮั้ว

นางสาววีรยา เจ็งฮั้ว

พนักงานบริหารทั่วไป
(ด้านพัสดุ)

นางสาวศิริวิมล โพธิ์ไพร

นางสาวศิริวิมล โพธิ์ไพร

พนักงานบริหารทั่วไป
(ด้านสารสนเทศ)