นางสาวสายฝน  พิทักษ์

นางสาวสายฝน พิทักษ์

พนักงานบริหารทั่วไป
(ด้านวิชาการศึกษา)

นางสาวกำยาน  อยู่ประเสริฐ

นางสาวกำยาน อยู่ประเสริฐ

พนักงานบริหารทั่วไป
(ด้านบริหารงานทั่วไป)

นางสาวศิริพร มีชาติ

นางสาวศิริพร มีชาติ

พนักงานบริหารทั่วไป
(ด้านการเงินและบัญชี)

นางสาวพิชญ์ชานันท์ แก้ววิไล

นางสาวพิชญ์ชานันท์ แก้ววิไล

พนักงานบริหารทั่วไป
(ด้านการเงินและบัญชี)

นางสาววีรยา เจ็งฮั้ว

นางสาววีรยา เจ็งฮั้ว

พนักงานบริหารทั่วไป
(ด้านพัสดุ)

นางสาวศิริวิมล โพธิ์ไพร

นางสาวศิริวิมล โพธิ์ไพร

พนักงานบริหารทั่วไป
(ด้านสารสนเทศ)