ดร.พรหมสวัสดิ์  ทิพย์คงคา

ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา

ประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร

ดร.ศิริพรรณ  ชุมนุม

ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม

ประธานอนุกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สถาบัน

ดร.ศรีวิการ์  เมฆธวัชชัยกุล

ดร.ศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล

ประธานอนุกรรมการพัฒนาความร่วมมือและเครือข่าย

ดร.สิริรักษ์  รัชชุศานติ

ดร.สิริรักษ์ รัชชุศานติ

ประธานอนุกรรมการวิชาการ

ดร.ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์

ดร.ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์

ประธานอนุกรรมการประกันคุณภาพ

นายสันติ วิลาสศักดานนท์

นายสันติ วิลาสศักดานนท์

ประธานอนุกรรมการสร้างภาพลักษณ์สถาบัน