การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2565

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร จัดการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร มีคำสั่งแต่งตั้ง ที่ปรึกษานายกสภาสถาบัน ดังนี้ นางสุวรรณี คำมั่น ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และแผน, นายวณิชย์ อ่วมศรี ที่ปรึกษาด้านหลักสูตร การเรียนรู้และประกันคุณภาพ, นางปัทมา วีระวานิช ที่ปรึกษาด้านระบบความร่วมมือ วิจัยและนวัตกรรม และ MR.Arnauld de Nadaillac ที่ปรึกษาด้านวิชาการและความร่วมมือต่างประเทศ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างบริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด กับสถาบันการอาชีวศึกษา 7 แห่ง

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างบริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด กับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก และสถาบนการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 – 12.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดชลบุรี และผ่านระบบออนไลน์

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์ ขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 (ผ่าน Cisco WebEx Meeting) โดย ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการและให้โอวาทแก่นักศึกษาบรรยายพิเศษและให้ข้อคิดก่อนสำเร็จการศึกษา โดย ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ข้อควรรู้และพึงปฏิบัติหลังสำเร็จการศึกษา โดยนางอุมาพร ไชยจำเริญ รองผู้อำนวยการสถาบันการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร พิธีกร โดย นายสุรพล จิรวรเดช รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา