สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครร่วมมือกับวิทยาลัยการเงินเจ้อเจียงของจีนและบริษัทถัง อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือด้านการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพจีน -ไทย ร่วมกับวิทยาลัยการเงินเจ้อเจียง และบริษัทถัง อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด โดยมีผู้เข้าร่วมในพิธีลงนามได้แก่ ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร นางอุมาพร ไชยจำเริญ รองผู้อำนวยการสถาบัน นายสุรพล จิรวรเดช รองผู้อำนวยการสถาบัน นางสุวรรณา ลิ้นทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน คุณเจิ้น หย้า หลี้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเงินเจ้อเจียง คุณหลี่ จินซง ประธานบริษัทถัง อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด และ คุณกัวถิง รองผู้จัดการ

กฐินสามัคคีสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ณ วัดป่าสวนสมเด็จพระพุฒาจารย์ จังหวัดขอนเเก่น

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565 กฐินสามัคคีสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ทอดกฐิน ณ วัดป่าสวนสมเด็จพระพุฒาจารย์ ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนเเก่น นำโดยคณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดอำนวยพรท่านผู้ใจบุญและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ จตุรพิธพรชัย ทั้ง 4 คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ ประสพความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานยิ่งๆ ขึ้นไป

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566 - 2570

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร จัดโครงการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566 - 2570 ระหว่างวันที่ 10-13 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมวีวิชขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยดร.ศิริพรรณ ชุมนุม นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการ คณะวิทยากร ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม นายกสภาสถาบัน รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ประธานอนุกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ และนางปัทมา วีระวาณิชย์ ที่ปรึกษานายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสถาบัน และผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันฯ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมโอกาสต่อยอดทางการศึกษา ด้านวิศวกรรมศาสตร์แก่นักศึกษาและเยาวชน เพิ่มศักยภาพและความสามารถในการต่อยอดงานวิจัย การส่งเสริมและการวางแผนร่วมกันระหว่างสำนักวิจัยและบริการวิชาการของ สทป. และเพิ่มสมรรถนะด้านองค์ความรู้เฉพาะด้าน และหลักสูตรบูรณาการทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนการฝึกอบรมให้ความรู้แบบ Upskill หรือ Reskill ตามนโยบายรัฐบาล

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา