สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ โดยหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับสถาบัน

ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร นางอุมาพร ไชยจำเริญ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร นางสุวรรณา ลิ้นทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร และนางสาวเอมอร อุปชีวะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา ในนามคณะกรรมการตรวจประเมิน เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ โดยหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับสถาบัน ตรวจประเมินสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 รองผู้อำนวยการ ข้าราชการ และบุคลากร

2023 BRICS SKILLS COMPETITION (BRICS FUTURE SKILLS CHALLENGE)

ในงาน 2023 BRICS SKILLS COMPETITION (BRICS FUTURE SKILLS CHALLENGE) โดย BRICS Durban South Afica, BRICS Business Council, Jinan Engineering Polytechnice และ JIEAN HI-TECH จัดการแข่งขันในครั้งนี้ และมีนักเรียนไทยซึ่งเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างไทย - จีน วิทยาลัยเทคนิควิศวกรรมจี่หนาน กับวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการแข็งขันเทคโนโลยียานยนต์ระบบราง ประเภทกองประเทศไทย รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 คือ ทีมวิทยาลัยเทคนิควิศวรรมจี่หนาน สมาชิกในทีม นายธีรภัทร รังประเสริฐ ประเทศไทย และหยู ช่างจื้อ ประเทศจีน รางวันรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมวิทยาลัยเทคนิควิศวรรมจี่หนาน สมาชิกในทีม นายธันยพัฒน์ เหมือนนิล วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ประเทศไทย Kou Zetong ประเทศจีน และระดับนานาชาติ ได้รับเหรียญเงิน ทีมวิทยาลัยเทคนิควิศวรรมจี่หนาน สมาชิกในทีม นายธีรภัทร รังประเสริฐ ประเทศไทย หยู ช่างจื้อ ประเทศจีน

คณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Guangzhou Panyu Polytechnic

คณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Guangzhou Panyu Polytechnic ซึ่งทาง Guangzhou Panyu Polytechnic ได้ทำความร่วมมือกับกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ในสาขาเครื่องประดับอัญมณี และในครั้งนี้ทางวิทยาลัย Guangzhou Panyu Polytechnic และสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครได้หารือในที่ประชุมว่าในอนาคตหากมีสาขาอื่นๆที่โดดเด่นก็สามารถ พัฒนาในสาขานั้นๆ โดยนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาพัฒนา โดยเฉพาะสาขาโลจิส การเงิน เหมาะกับเทคโนโลยีดิจิตอล และทาง Guangzhou Panyu Polytechnic ยังกล่าวอีกว่า นโยบายของรัฐบาลจีน Guangzhou Panyu Polytechnic เป็นวิทยาลัยที่รัฐให้ความสำคัญ อีกทั้งรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการร่วมมือระดับชาติอย่างมาก

การประชุมเชิงปฏิบัติการการกรอกข้อมูลรายละเอียดในโปรแกรมการออกแบบ ระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IVEQA ออนไลน์ ระดับหลักสูตร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการกรอกข้อมูลรายละเอียดในโปรแกรมการออกแบบ ระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IVEQA ออนไลน์ ระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร โดยดร.สุนทร ก้องสินธุ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี และนางวารุณี เอี่ยมอารมณ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เป็นผู้แนะแนว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา