วิสัยทัศน์
มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศสู่เศรษฐกิจ ฐานนวัตกรรม

ปณิธาน
มุ่งมั่นยกระดับคุณค่าการอาชีวศึกษา

เอกลักษณ์
สถาบันชั้นนำ ล้ำเลิศวิชาชีพ

อัตลักษณ์
วิชาชีพเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี

พันธกิจ

  1. ผลิตและพัฒนากำลังคนเชิงปริมาณและคุณภาพที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศเสริมสร้างความเข้มแข็งในระบบคุณภาพและมาตรฐาน

  2. พัฒนาศักยภาพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการอาชีวศึกษา เพื่อความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ และความมั่นคงในอาชีพ

  3. สร้างเสริมเครือข่ายและพันธมิตรทั้งภายในและต่างประเทศ 

  4. สร้างความเป็นเอกภาพและความเข้มแข็งในการบริหารจัดการสถาบัน

  5. พัฒนาระบบคลังปัญญาการอาชีวศึกษา (Intelligent Unit)