นโยบายเว็บไซต์ของสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Website Policy of Institute of Vocational Education, Bangkok

1.วัตถุประสงค์

     เว็บไซต์ของสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแก่ประชาชนทั่วไป และบุคลากรในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ในการใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ ในการใช้บริการให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการที่กำหนดไว้นี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการให้บริการ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชม และใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันที

 

2.เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

   1.ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่งหรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษร ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่น ๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือ รูปภาพอื่น ๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”

   2.เนื้อหาที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จำหน่ายจ่ายโอนหรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น

   3.ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือหยาบคาย อันก่อให้เกิดความไม่พอใจ ภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง

   4.สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมายเปลี่ยนแปลงแก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการ ซึ่งสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง

   5.สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร อาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะ หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่น ๆ หรือขัดแย้งต่อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

   6.การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามข้อ 2.5 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และเข้าถึงรายละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใด ๆ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้

   7.ในกรณีที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร หยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการแก่ผู้ใช้บริการ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร มีสิทธิ์ในการลบข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

 

3.สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

   1.ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบันเสมอ แก่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใช้บริการ หรือการใช้บริการที่ต่อเนื่อง

   2.ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร และไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

   3.ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร จัดเตรียมไว้ให้เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้

   4.ผู้ใช้บริการจะไม่ทำหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ

   5.ผู้ใช้บริการจะไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้

   6.ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใด ๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ

   7.ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใด ๆ รวมถึงสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนด

 

4.การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ

   1.การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอำนาจควบคุม รับรอง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้น ๆ และ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวและการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

   2.กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงมายังหน้าแรกของเว็บไซต์ของสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครได้ โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ แต่หากต้องการเชื่อมโยงมายังหน้าภายในของเว็บไซต์นี้ จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครแล้วเท่านั้น และในการให้ความยินยอมดังกล่าว สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในการที่เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น

 

5.การปฏิเสธความรับผิด

   สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึงความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่า สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครจะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใด ๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่า สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น

 

6.กรรมสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

   1.สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร หรือผู้ให้อนุญาตแก่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวในกรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่มีอยู่ในบริการซึ่งสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร หรือผู้ให้อนุญาตแก่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครเป็นผู้จัดทำขึ้น ไม่ว่าสิทธิ์เหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม

   2.ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครกำหนดให้เป็นความลับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

   3.ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

 

7.กฎหมายที่ใช้บังคับ

การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย