หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง)

Bachelor of Technology Program in Business Computer (Continuing program)

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ชื่อย่อ (ไทย) : ทล.บ, (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Technology (Business Computer)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Tech. (Business Computer)

ใช้เวลาในการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปีการศึกษา

 

วันเรียน

เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-17.20 น. (หรือตามเงื่อนไขอาจารย์ผู้สอน)

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 1. ต้องสำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้จากทฤษฎี และปฏิบัติโดยการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการที่ทำความร่วมมือกับวิทยาลัยการบางนา เช่น บริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีแอนด์เอ็มเปอร์สเปคชั่น จำกัด, บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด


 

โอกาสในการประกอบอาชีพ
 1. นักปฏิบัติงานด้านระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
 2. นักบริการงานโปรแกรมประยุกต์และระบบคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน
 3. นักออกแบบเว็บไซต์
 4. นักพัฒนาโปรแกรม
 5. นักปฏิบัติงานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 6. นักออกแบบงานกราฟิกและสื่อมัลติมีเดีย
 7. นักดูแลระบบฐานข้อมูลหรือผู้ช่วยผู้บริหารฐานข้อมูล

 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
   โดยระบบคัดเลือกของวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถานที่จัดการเรียนการสอน

วิทยาลัยพณิชยการบางนา และวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

แผนการศึกษาตามหลักสูตรปกติ
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 75 หน่วยกิต

การศึกษาตามหลักสูตรนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต

ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

อัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม

 ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ          บาท

 1. ค่าลงทะเบียนรายวิชา หน่วยกิตละ       บาท
 2. ค่าประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษาละ        บาท (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

– ค่าบำรุงการศึกษาภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ        บาท

รวมประมาณตลอดหลักสูตร             บาท (ไม่รวมภาคฤดูร้อน)