หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)

Bachelor of Technology Program in Electronics Technology (Continuing program)

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)

ชื่อย่อ (ไทย) : ทล.บ, (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Technology (Electronics Technology)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Tech. (Electronics Technology)

ใช้เวลาในการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปีการศึกษา

 

วันเรียน

เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-17.20 น. (หรือตามเงื่อนไขอาจารย์ผู้สอน)

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  1. ต้องสำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้จากทฤษฎี และปฏิบัติโดยการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการที่ทำความร่วมมือ ในด้านการจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี โดยการฝึกอาชีพ ได้แก่ บริษัท เจทีวี บางกอก จำกัด, บริษัท สยาม แอดมินนิสเทรทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด, บริษัท พี อาร์ พี คอมพิวเตอร์ จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมซิสเต็มส์, ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัดชา ดิจิตอล ซิสเท็ม, บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน), บริษัท อเล็กซานเดอร์ โฮเต็ล จำกัด, บริษัท พี.ซี.เทคนิคอล คอนโทรล จำกัด เป็นต้น


 

โอกาสในการประกอบอาชีพ
  1. ผู้ประสานงานกับผู้บริหารและช่างเทคนิคผู้ปฏิบัติการ
  2. ผุ้เชี่ยวชาญด้านฝึกอบรม ผู้ติดตั้ง ทดสอบ งานซ่อมบำรุงรักษาและงานดัดแปลงด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
  3. นักเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ โรงงานอุตสาหกรรม
  4. ประกอบอาชีพอิสระ
  5. นักพัฒนา นักวิเคราะห์และนักออกแบบระบบงานด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
  6. ผู้จัดการ ผู้ควบคุมในงานด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
   โดยระบบคัดเลือกของวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

สถานที่จัดการเรียนการสอน

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี และวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

รหัสหลักสูตร  : 25582871102319_2112_IP

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า    72 หน่วยกิต 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

ที่ 

ชื่อ-สกุล 

คุณวุฒิ 

สาขาวิชา 

สำ เร็จการศึกษา

1

ว่าที่ร้อยเอกรุ่งโรจน์  อุตมาตร

ค.อ.ม. 

อิเล็กทรอนิกส์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อส.บ. 

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

นายสุริยา มณีโสภา 

ค.อ.ม. 

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ค.อ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเทเวศร์

นางสองเมือง กุดั่น 

ค.อ.ม. 

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ค.อ.บ. 

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ 

โทรคมนาคม

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

นางนฤมล ลครราช 

ค.อ.ม. 

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ค.อ.บ. 

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ 

โทรคมนาคม

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

นายชาญชัย แสงโพธิ์ 

ค.อ.ม. 

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ค.อ.บ. 

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ 

โทรคมนาคม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนการศึกษาตามหลักสูตรปกติ
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 75 หน่วยกิต

การศึกษาตามหลักสูตรนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต

ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

อัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม

 ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ          บาท

  1. ค่าลงทะเบียนรายวิชา หน่วยกิตละ       บาท
  2. ค่าประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษาละ        บาท (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

– ค่าบำรุงการศึกษาภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ        บาท

รวมประมาณตลอดหลักสูตร             บาท (ไม่รวมภาคฤดูร้อน)