หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)

Bachelor of Technology Program in Electronics Technology (Continuing program)

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)

ชื่อย่อ (ไทย) : ทล.บ, (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Technology (Electronics Technology)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Tech. (Electronics Technology)

ใช้เวลาในการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปีการศึกษา

 

วันเรียน

เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-17.20 น. (หรือตามเงื่อนไขอาจารย์ผู้สอน)

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  1. ต้องสำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้จากทฤษฎี และปฏิบัติโดยการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการที่ทำความร่วมมือ ในด้านการจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี โดยการฝึกอาชีพ ได้แก่ บริษัท เจทีวี บางกอก จำกัด, บริษัท สยาม แอดมินนิสเทรทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด, บริษัท พี อาร์ พี คอมพิวเตอร์ จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมซิสเต็มส์, ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัดชา ดิจิตอล ซิสเท็ม, บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน), บริษัท อเล็กซานเดอร์ โฮเต็ล จำกัด, บริษัท พี.ซี.เทคนิคอล คอนโทรล จำกัด เป็นต้น


 

โอกาสในการประกอบอาชีพ
  1. ผู้ประสานงานกับผู้บริหารและช่างเทคนิคผู้ปฏิบัติการ
  2. ผุ้เชี่ยวชาญด้านฝึกอบรม ผู้ติดตั้ง ทดสอบ งานซ่อมบำรุงรักษาและงานดัดแปลงด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
  3. นักเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ โรงงานอุตสาหกรรม
  4. ประกอบอาชีพอิสระ
  5. นักพัฒนา นักวิเคราะห์และนักออกแบบระบบงานด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
  6. ผู้จัดการ ผู้ควบคุมในงานด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
   โดยระบบคัดเลือกของวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

สถานที่จัดการเรียนการสอน

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี และวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

แผนการศึกษาตามหลักสูตรปกติ
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 75 หน่วยกิต

การศึกษาตามหลักสูตรนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต

ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

อัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม

 ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ          บาท

  1. ค่าลงทะเบียนรายวิชา หน่วยกิตละ       บาท
  2. ค่าประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษาละ        บาท (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

– ค่าบำรุงการศึกษาภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ        บาท

รวมประมาณตลอดหลักสูตร             บาท (ไม่รวมภาคฤดูร้อน)