หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)

Bachelor of Technology Program in Information Technology (Continuing program)

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ชื่อย่อ (ไทย) : ทล.บ, (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Technology (Information Technology)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Tech. (Information Technology)

ใช้เวลาในการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปีการศึกษา

 

วันเรียน

เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-17.20 น. (หรือตามเงื่อนไขอาจารย์ผู้สอน)

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  1. ต้องสำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

 

โอกาสในการประกอบอาชีพ
  1. นักพัฒนา ทดสอบ และควบคุมคุณภาพระบบ
  2. นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ
  3. ช่างสนับนนุนด้านเทคนิค
  4. นักบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์
  5. นักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
   โดยระบบคัดเลือกของวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนการศึกษาตามหลักสูตรปกติ
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 75 หน่วยกิต

การศึกษาตามหลักสูตรนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต

ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

อัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม

 ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ          บาท

  1. ค่าลงทะเบียนรายวิชา หน่วยกิตละ       บาท
  2. ค่าประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษาละ        บาท (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

– ค่าบำรุงการศึกษาภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ        บาท

รวมประมาณตลอดหลักสูตร             บาท (ไม่รวมภาคฤดูร้อน)