หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี (ต่อเนื่อง)

Bachelor of Technology Program in Accounting (Continuing program)

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (่การบัญชี)

ชื่อย่อ (ไทย) : ทล.บ, (การบัญชี)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Technology (Accounting)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Tech. (Accounting)

ใช้เวลาในการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปีการศึกษา

 

วันเรียน

เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-17.20 น. (หรือตามเงื่อนไขอาจารย์ผู้สอน)

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  1. ต้องสำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้จากทฤษฎี และปฏิบัติโดยการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการที่ทำความร่วมมือ ในด้านการจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี โดยการฝึกอาชีพ ได้แก่ บริษัท รุ่งเรืองการบัญชีและทนายความ จำกัด, บริษัท เจ.ที.คอนซัลแทนท์ จำกัด, บริษัท มาตา แอคเค้าติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด, บริษัท รุ่งเรืองการบัญชี จำกัด เป็นต้น


 

โอกาสในการประกอบอาชีพ
  1. ผู้ทำบัญชี
  2. พนักงานบัญชีของเอกชน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
  3. ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
  4. ผู้วางระบบบัญชี
  5. ผู้สอนวิชาชีพบัญชีในสถานศึกษา
  6. ผู้ประกอบการธุรกิจ

 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
   โดยระบบคัดเลือกของวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาวิชาการบัญชี

สถานที่จัดการเรียนการสอน

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี และวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

แผนการศึกษาตามหลักสูตรปกติ
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 75 หน่วยกิต

การศึกษาตามหลักสูตรนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต

ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

อัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม

 ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ          บาท

  1. ค่าลงทะเบียนรายวิชา หน่วยกิตละ       บาท
  2. ค่าประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษาละ        บาท (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

– ค่าบำรุงการศึกษาภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ        บาท

รวมประมาณตลอดหลักสูตร             บาท (ไม่รวมภาคฤดูร้อน)