ประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม เทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับชาติ

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2564


Download Proceeding

  • รายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม เทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับชาติ ปีการศึกษา 2564

   Download
วัตถุประสงค์

 • 1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ทล.บ.) ของสถาบันการอาชีวศึกษา ได้จัดทำผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบ และเผยแพร่ผลงานวิจัยนวัตกรรมให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
 • 2. เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดการพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ
 • 3. เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

การส่งบทความ

 • > ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบทความวิจัยได้ที่ แบบฟอร์มบทความวิจัย
 • จัดส่งบทความได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 มีนาคม 2565 ที่ E-mail : iveb_research@iveb.ac.th

ค่าลงทะเบียน

 • บทความละ 500 บาท

นำเสนอผลงานตารางการนำเสนอผลงาน

วันที่ 24 เมษายน 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference (Webex)

ชื่อห้อง ตรวจสอบรายชื่อ หมายเหตุ
01 - ไฟฟ้า 1 ตรวจสอบรายชื่อและเวลาการนำเสนอ  
02 - ไฟฟ้า โยธา 2 ตรวจสอบรายชื่อและเวลาการนำเสนอ  
03 - อิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบรายชื่อและเวลาการนำเสนอ  
04 - อิเล็กทรอนิกส์-เมคคา ตรวจสอบรายชื่อและเวลาการนำเสนอ  
05 - ก่อสร้าง ตรวจสอบรายชื่อและเวลาการนำเสนอ  
06 - แม่พิมพ์ ยานยนต์ ตรวจสอบรายชื่อและเวลาการนำเสนอ  
07- การบัญชี 1 ตรวจสอบรายชื่อและเวลาการนำเสนอ  
08 - การบัญชี 2 ตรวจสอบรายชื่อและเวลาการนำเสนอ  
09 - การตลาด 1 ตรวจสอบรายชื่อและเวลาการนำเสนอ  
10 - การตลาด บัญชี ตรวจสอบรายชื่อและเวลาการนำเสนอ  
11 - คอมพิวเตอร์ 1 ตรวจสอบรายชื่อและเวลาการนำเสนอ  
12 - คอมพิวเตอร์ 2 ตรวจสอบรายชื่อและเวลาการนำเสนอ  
13 - การโรงแรม 1 ตรวจสอบรายชื่อและเวลาการนำเสนอ  
14 - โรงแรม 2 ตรวจสอบรายชื่อและเวลาการนำเสนอ  
15 - อาหาร 1 ตรวจสอบรายชื่อและเวลาการนำเสนอ  
16 - อาหาร 2 ตรวจสอบรายชื่อและเวลาการนำเสนอ  

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร (สามารถดาวน์โหลดหลังการดำเนินการนำเสนอผลงานแล้ว)

  • เกียรติบัตรผู้ทรงคุณวุฒิ

   Download

 • เกียรติบัตรผู้นำเสนอผลงาน

  Download

 • เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมงาน(หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมงานต้องลงทะเบียนใส่ชื่อนามสกุล/สังกัดให้ถูกต้อง)

  Download


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 450 3572 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร