นายกสภา

รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์

รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์

นายกสภาสถาบัน

ผู้แทน สอศ.

นายนิคม เกิดขันหมาก

นายนิคม เกิดขันหมาก

กรรมการสภาสถาบัน
ผู้แทน สอศ.

นายสันติ วิลาสศักดานนท์

นายสันติ วิลาสศักดานนท์

กรรมการสภาสถาบัน
ผู้แทน สอศ.

ดร.สิริรักษ์ รัชชุศานติ

ดร.สิริรักษ์ รัชชุศานติ

กรรมการสภาสถาบัน
ผู้แทน สอศ.

นายสมเกียรติ พึ่งอาตม์

นายสมเกียรติ พึ่งอาตม์

กรรมการสภาสถาบัน
ผู้แทน สอศ.

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์

ดร.ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์

กรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์

รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์

กรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุรินทร์ โกรพินธานนท์

นายสุรินทร์ โกรพินธานนท์

กรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน

นายอรรถพร สุวัธนเดชา

นายอรรถพร สุวัธนเดชา

กรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้แทนผู้บริหาร, ผู้แทนผู้ครู

นายถนอมศักดิ์  นะโรภาส

นายถนอมศักดิ์ นะโรภาส

ผู้แทนผู้บริหาร

นางอุมาพร ไชยจำเริญ

นางอุมาพร ไชยจำเริญ

ผู้แทนครู

นายสรณะ  กองกุลศิริ

นายสรณะ กองกุลศิริ

ผู้แทนครู

ผู้อำนวยการ

ดร.ชมพูนุช บัวบังศร

ดร.ชมพูนุช บัวบังศร

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร