นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

ดร.ศิริพรรณ  ชุมนุม

ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม

กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากบุคคลที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเสนอ ตามมาตรา 23(3)

นางเบญจวรรณ  ปกป้อง

นางเบญจวรรณ ปกป้อง

ผู้แทน สอศ.

ดร.เสถียร อุตวัต

ดร.เสถียร อุตวัต

ผู้แทน สอศ.

ดร.สิริรักษ์ รัชชุศานติ

ดร.สิริรักษ์ รัชชุศานติ

ผู้แทน สอศ.

ดร.จริยา สุทธิเดช

ดร.จริยา สุทธิเดช

ผู้แทน สอศ.

กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถาบันและครูหรือคณาจารย์ประจำ
ที่มิได้เป็นผู้บริหารสถาบัน ตามมาตรา 23(4)

นายจักรินทร์ ดำรักษ์

นายจักรินทร์ ดำรักษ์

ผู้แทนผู้บริหาร

นางสาวมุกกรินทร์ สุมาริธรรม

นางสาวมุกกรินทร์ สุมาริธรรม

ผู้แทนผู้บริหาร

ดร.วิชัย คุ้มมณี

ดร.วิชัย คุ้มมณี

ผู้แทนครู

ดร.สุนทร ก้องสินธุ

ดร.สุนทร ก้องสินธุ

ผู้แทนครู

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 23(5)

รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์

รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางศิริพร กิจเกื้อกูล

นางศิริพร กิจเกื้อกูล

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.พิษณุ วิชยโยธิน

ดร.พิษณุ วิชยโยธิน

ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน

พญ.วันทนีย์ วัฒนะ

พญ.วันทนีย์ วัฒนะ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้อำนวยการ

ดร.เสถียร อุตวัต

ดร.เสถียร อุตวัต

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร