นายกสภา

ดร.ศิริพรรณ  ชุมนุม

ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม

นายกสภาสถาบัน

ผู้แทน สอศ.

ดร.สิริรักษ์ รัชชุศานติ

ดร.สิริรักษ์ รัชชุศานติ

กรรมการสภาสถาบัน
ผู้แทน สอศ.

ดร.จริยา สุทธิเดช

ดร.จริยา สุทธิเดช

กรรมการสภาสถาบัน
ผู้แทน สอศ.

ดร.เสถียร อุตวัต

ดร.เสถียร อุตวัต

กรรมการสภาสถาบัน
ผู้แทน สอศ.

นางเบ็ญจวรรณ ปกป้อง

นางเบ็ญจวรรณ ปกป้อง

กรรมการสภาสถาบัน
ผู้แทน สอศ.

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์

รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์

กรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางศิริพร กิจเกื้อกูล

นางศิริพร กิจเกื้อกูล

กรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.พิษณุ วิชยโยธิน

ดร.พิษณุ วิชยโยธิน

กรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน

พญ.วันทนีย์ วัฒนะ

พญ.วันทนีย์ วัฒนะ

กรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้แทนผู้บริหาร, ผู้แทนผู้ครู

นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง

นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง

ผู้แทนผู้บริหาร

นายประวิทย์ สนับแน่น

นายประวิทย์ สนับแน่น

ผู้แทนผู้บริหาร

ดร.วิชัย คุ้มมณี

ดร.วิชัย คุ้มมณี

ผู้แทนครู

ดร.สุนทร ก้องสินธุ

ดร.สุนทร ก้องสินธุ

ผู้แทนครู

ผู้อำนวยการ

ดร.ชมพูนุช บัวบังศร

ดร.ชมพูนุช บัวบังศร

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร