ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2563) : วารสารวิจัยและนวัตกรรม สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2563) : วารสารวิจัยและนวัตกรรม สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

บทความวิจัย : 
การผลิตสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนคลองเตย
ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ แบบห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
การบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่เน้นสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง โดยใช้คู่มือการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่เน้นสร้างค่านิยมอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
ประเมินโครงการพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน ของวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
การพัฒนาสมบัติและนวัตกรรมของระแนงบังแดดภายในอาคาร ที่ตอบสนองต่อสภาพภูมิอากาศ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ามือสองแบรนด์เนมทางเฟซบุ๊ก

บทความวิชาการ :
Adopting mobile learning in Nigerian basic education programme to improve access and quality: prospects and challenges
ความฉลาดทางดิจิทัลกับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21

- - ดาวน์โหลด PDF - -

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา