ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  (2562) : วารสารวิจัยและนวัตกรรม สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (2562) : วารสารวิจัยและนวัตกรรม สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

บทความวิจัย : 
การพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่มาตรฐาน วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
ความคิดเห็นที่มีต่อการเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีของลูกค้าสำนักงานบัญชี ที่ลงนามความร่วมมือจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี กับวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
การพัฒนาแอปพลิเคชันคำานวณพื้นที่และจำนวนแบบเหล็กหล่อคอนกรีตสำเร็จรูปในหมวดงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากร บริษัท ยูเนี่ยนแอพพลาย จำกัด จังหวัดปทุมธานี
การออกแบบที่พักสำหรับผู้สูงอายุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
การออกแบบและสร้างสรรค์เครื่องประดับ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากผ้าปักลายม้ง
ภาพลักษณ์องค์กรที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้า จากร้านค้าปลีกสมัยใหม่
การเปิดรับสื่อโฆษณาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเครื่องดื่มบำรุงกำลัง
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
การพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าสู่เชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน

บทความพิเศษ :
ICT for Education in Bhutan

- - ดาวน์โหลด PDF - -

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา