ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2564) : วารสารวิชาการวิจัยและนวัตกรรม สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2564) : วารสารวิชาการวิจัยและนวัตกรรม สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

บทความวิจัย : 
► การประเมินโครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านช่างอากาศยาน ของวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
► การพัฒนารูปแบบการบริหารวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
► กิจกรรมการส่งเสริมการเป็นนวัตกรโดยใช้กระบวนการสตรีมโฟร์อินโนเวเตอร์ วิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
► แนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเพิ่มคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา ตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ: กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
► การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของสมรรถนะดิจิทัลครูอาชีวศึกษา เพื่อรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0
► อิทธิพลของสภาพแวดล้อมองค์การที่มีผลต่อการกำหนดแผน ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
► การพัฒนาชุดสื่ออินโฟกราฟิกให้ความรู้ เรื่องการปฏิบัติตนตามฐานวิถีชีวิตใหม่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
► แนวทางการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของบุคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
► ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับเกม Kahoot วิชาภาษาอังกฤษ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการกำกับตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
► การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged Coding เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดด้านวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3

- - ดาวน์โหลด PDF - -

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา