ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2565) : วารสารวิชาการวิจัยและนวัตกรรม สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2565) : วารสารวิชาการวิจัยและนวัตกรรม สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

บทความวิจัย : 
► รูปแบบการพัฒนากำลังคนด้านสมรรถนะดิจิทัล ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
► รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยการบริการวิชาชีพ (SBL) ผ่านเทคโนโลยีวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
► ความรู้และทักษะที่พึงมีของผู้จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ในยุคหลังการระบาดครั้งใหญ่ของโรคโควิด 19
► การเปิดรับข้อมูลออนไลน์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ เพื่อการท่องเที่ยวของวัยรุ่นไทย
► พฤติกรรม สาเหตุและปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารเช้าของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
► โมเดลเชิงสาเหตุของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กรผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
► การประเมินโครงการศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา สาขาวิชาเทคนิคเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
► การพัฒนาระบบการดูแลผู้เรียนในสถานศึกษาด้วยการจัดการแบบมีส่วนร่วม วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
► การให้ความหมายและกระบวนการสร้างความรู้ เรื่อง การร้อยมาลัย ของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
► ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
► การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้เทคนิค KWLH-Plus ร่วมกับสื่ออินโฟกราฟิก
► การพัฒนาความสามารในการวิเคราะห์วรรณคดีไทย โดยใช้การจัดการเรียนรู้ร่วมมือแบบเกมิฟิเคชัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยามศึกษาปีที่ 6
► การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับการใช้ผังมโนทัศน์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โครโมโซมและสารพันธุกรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกาปีที่ 4
► การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามด้านพุทธิพิสัยของบลูมเพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

► การศึกษาความเสี่ยงโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (สัญญาที่ 2 งานระบบ) จากผลกระทบของโรคระบาด (โควิด-19)

- - ดาวน์โหลด PDF - -

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา