ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2566) : วารสารวิชาการวิจัยและนวัตกรรม สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2566) : วารสารวิชาการวิจัยและนวัตกรรม สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

บทความวิจัย : 
► The Transition Period for the Development of Vocational Education Management in Thailand (Before 1957-2021)
► ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร
► ทัศนคติของนักท่องเที่ยวไทยเจนเนอเรชั่น Z ที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพื้นที่เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
► การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมเชิงพาณิชย์สู่ประเทศไทย 4.0
► ชุดฝึกอบรมการประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ MICROCONTROLLER TRANING KIT
► การศึกษาแนวทางการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาในการป้องกันปัญหาการทะเลาะวิวาทของผู้เรียน ในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี
► ความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
► การพัฒนาระบบตอบกลับแบบอัตโนมัติตามแนวคิดแบบลีนสำหรับการบรการลูกค้า : กรณีศึกษา
► กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสืบสานอัตลักษณ์ชุมชนท่าแร่ จังหวัดสกลนคร
► ผลการใช้คอนเทนต์รีวิวอาหารร่วมกับกิจกรรมการสื่อสารโดยใช้เกมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการขายของผู้ประกอบการรายย่อย ในมหาวิทยาลัย ผ่านการเรียนรู้ด้วยบริการสังคม
► ผลการดำเนินงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี
► ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักศึกษาสื่อสารมวลชน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งประเทศไทย
► หุ่นยนต์ผู้ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในศูนย์ผู้ป่วยโควิด
► การพัฒนาแผนการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ด้วยวิธี LE-MARROW ในรายวิชากลศาสตร์วิศวกรรม
► การบริหารเครือข่ายความร่วมมือของสถานศึกษากับสถานประกอบการ ในการจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพในจังหวัดลำปาง
► ผลการใช้การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา)

- - ดาวน์โหลด PDF - -

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา