โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการพัฒนากำลังคน ด้านสมรรถนะดิจิทัล

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการพัฒนากำลังคนด้านสมรรถนะดิจิทัลตามนโยบายประเทศไทย 4.0 หลักสูตร Re Skill และ Up Skill โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้รับเกียรติจาก นางปัทมา วีระวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาเป็นประธานพิธีเปิด ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวแสดงความคิดเห็นการจัดทำโครงการ และบรรยายพิเศษ โดย ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ CEO & Founder จาก บริษัท ดิเอส เคิร์ฟ จำกัด โดยการต้อนรับจาก นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล รุ่น 1

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการพัฒนากำลังคนด้านสมรรถนะดิจิทัล ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ ในการอบรมครั้งนี้เน้นให้ผู้อบรมได้เรียนรู้เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งและโมบาย อีกทั้งยังเพิ่มทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับ Digital Marketing อีกด้วย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับ ปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ครั้งที่ ๒

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับ ปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมพระยาวชิรปราการ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจากนายสุชาติ กิจพิทักษ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายให้แก่อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในขบวนการจัดทำข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี, และดำเนินจัดทำ ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับปริญญาตรี ตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาในทุกสาขาวิชา

โครงการพัฒนานักวิจัยและจัดทำบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครได้จัดโครงการพัฒนานักวิจัยและจัดทำบทความวิจัยเพื่อ เผยแพร่ ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โดย ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ดร.สรญา เปรี้ยวประสิทธิ์, ดร.อาทิตย์ กลีบรัง, อาจารย์ฉันทิพย์ ลีลิตธรรม คณาจารย์ ของสถาบันให้เกียรติ เป็นวิทยากรในการบรรยายให้แก่คณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต จำนวน ๖๐ คน โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและอาจารย์สามารถพัฒนางานวิจัยและเขียนบทความวิจัย, เผยแพร่ผลงานวิชาการ, และเป็นการประชาสัมพันธ์ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ในด้านศักยภาพทางด้านวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรม

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา