การประชุมเชิงปฏิบัตการ เรื่อง “การใช้งานระบบสารสนเทศในการบริหารหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรี (คอศ.1-6)”

การประชุมเชิงปฏิบัตการ เรื่อง “การใช้งานระบบสารสนเทศในการบริหารหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรี (คอศ.1-6)”

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร จัดการประชุมเชิงปฏิบัตการ เรื่อง “การใช้งานระบบสารสนเทศในการบริหารหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรี (คอศ.1-6)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิทยากรบรรยายการใช้งานระบบโดย ดร.สุนทร ก้องสินธุ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา