ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 รายชื่อ เลขประจำตัวสอบของผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังแนบมานี้

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและรายละเอียดกำหนดการสอบ คลิกดูรายชื่อ

สิ่งที่ผู้เข้ารับการทดสอบควรปฏิบัติ

แจ้งรายละเอียดให้ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบทราบและปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้

           1. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบ ที่กำหนด ตามรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้

           2. ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้มาแสดงในวันทดสอบ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ

           3. ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบ เตรียมเอกสารฉบับที่ชัดเจนถูกต้อง จำนวนอย่างละ 1 ชุด มาแสดงในวันทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ ดังต่อไปนี้

           3.1 ใบสมัคร พิมพ์จาก เว็บไซต์ https://iveb.thaijobjob.com พร้อมติดรูปให้เรียบร้อย

           3.2 สำเนาใบระเบียบแสดงผลการศึกษา ระดับ ปวส.

           3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

           3.4 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)

           3.5 แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) (ถ้ามี)

           3.6 หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

           4. เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด19 ขอผู้เข้ารับการทดสอบ สวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามมาตรการวิธีการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา