ประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม เทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับชาติ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2565

ประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม เทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 2

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2565
วัตถุประสงค์

 • 1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ทล.บ.) ของสถาบันการอาชีวศึกษา ได้จัดทำผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบ และเผยแพร่ผลงานวิจัยนวัตกรรมให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
 • 2. เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดการพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ
 • 3. เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

การส่งบทความ

 • > ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบทความวิจัยได้ที่ แบบฟอร์มบทความวิจัย
 • จัดส่งบทความได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 มีนาคม 2566 ที่ E-mail : iveb_research@iveb.ac.th

นำเสนอผลงานตารางการนำเสนอผลงาน

วันที่ 23 เมษายน 2566 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference (Webex)

ชื่อห้อง ตรวจสอบรายชื่อ หมายเหตุ
 101 (เทคโนโลยีแม่พิมพ์, เครื่องกล, ไฟฟ้า)  ตรวจสอบรายชื่อ ห้อง 101  
 102 (เทคโนโลยีไฟ้ฟ้า, เมคคาทรอนิกส์)  ตรวจสอบรายชื่อ ห้อง 102  
 103 (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)  ตรวจสอบรายชื่อ ห้อง 103  
 104 (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยีการก่อสร้าง)  ตรวจสอบรายชื่อ ห้อง 104  
 105 (เทคโนโลยีการก่อสร้าง)  ตรวจสอบรายชื่อ ห้อง 105  
 201 (การตลาด) ตรวจสอบรายชื่อ ห้อง 201  
 202 (การตลาด)  ตรวจสอบรายชื่อ ห้อง 202  
 203 (การตลาด การโรงแรม)  ตรวจสอบรายชื่อ ห้อง 203  
 204 (การโรงแรม)  ตรวจสอบรายชื่อ ห้อง 204  
 205 (การโรงแรม การบัญชี) ตรวจสอบรายชื่อ ห้อง 205  
 206 (การบัญชี) ตรวจสอบรายชื่อ ห้อง 206  
 207 (การบัญชี คอมพิวเตอร์)  ตรวสอบรายชื่อ ห้อง 207  
 208 (เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  ตรวจสอบรายชื่อ ห้อง 208  
 301 (เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ) ตรวจสอบรายชื่อ ห้อง 301  
 302 (เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ) ตรวจสอบรายชื่อ ห้อง 302  
 303 (เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ ช่างทองหลวง)  ตรวจสอบรายชื่อ ห้อง 303  

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร (สามารถดาวน์โหลดหลังการดำเนินการนำเสนอผลงานแล้ว)

  • เกียรติบัตรผู้ทรงคุณวุฒิ

   รอผล

 • เกียรติบัตรผู้นำเสนอผลงาน

  รอผล

 • เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมงาน(หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมงานต้องลงทะเบียนใส่ชื่อนามสกุล/สังกัดให้ถูกต้อง)

  Download


Download Proceeding

  • รายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม เทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565

   รอผล


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 450 3572 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา