ประกาศผลการแข่งขันผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2563 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

ลงทะเบียนส่งผลงาน

การประชุมทางวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต

ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2563

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร


นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2 ที่กำลังจบปีการศึกษา 2563 นี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงาน โดยตัวแทนผลงานลงทะเบียนเพียง 1 คน (ผลงานกลุ่มใครต้อง login สมาชิกกลุ่มผลงานนั้นเท่านั้น) โดยอ่านคู่มือก่อนลงทะเบียน คู่มือการลงทะเบียนเข้าร่วมการนำเสนอผลงาน


สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ เว็บลงทะเบียนผลงาน

อ่านคู่มือก่อนลงทะเบียน คู่มือลงทะเบียนผลงาน

นักศึกษาสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้


กำหนดการการประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต ครั้งที่ 5

เวลา 08.00 - 09.00 น. - ลงทะเบียนร่วมพิธีเปิด ณ บริเวณหน้าห้องประชุมพระยาวชิรปราการ ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
เวลา 09.00 - 09.45 น. - ชม VTR สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
- พิธีเปิดและให้ข้อคิด "การประชุมทางวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต ครั้งที่ 5 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร"
- กล่าวรายงาน และวัตถุประสงค์การจัดงาน
- ถ่ายภาพร่วมกัน
- เยี่ยมชมผลงานและการประกวดผลงานนักศึกษา
เวลา 10.00 - 16.30 น. - เริ่มนำเสนอผลงานทางวิชาการ : ภาคการนำเสนอบนเวที (Oral Presentation) และภาคนำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation)
เวลา 16.30 - 17.30 น. - พิธีปิด
มอบเกียรติบัตร (กรรมการตัดสิน+การประกวด)
ประธานกล่าวปิดงาน

หมายเหตุ :

 
1. ประเภทการนำเสนอ ประกอบด้วย 1) การนำเสนอบนเวที (Oral Conference) และ 2) การนำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation)
 
2. สถานที่สำหรับการนำเสนอบนเวที (Oral Presentation) คือ

กลุ่ม 1

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า+สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์+สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ ณ ห้องประชุมพระยาวชิรปราการ ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

กลุ่ม 2

สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์+สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง+สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ณ ห้องประชุมสถาบัน ชั้น 4 ห้อง 1

กลุ่ม 3

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ+สาขาวิชาการโรงแรม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

กลุ่ม 4

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ+สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมสถาบัน ชั้น 4 ห้อง 2

กลุ่ม 5

สาขาวิชาบัญชี+สาขาวิชาการตลาด ณ ห้องประชุมสถาบัน ชั้น 3
 
3. สถานที่สำหรับการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ คือ หอประชุมเอกชัย ชั้น 1 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
 
4. นักศึกษาที่ส่งผลงานการนำเสนอภาคโปสเตอร์ ให้เตรียมความพร้อมนำเสนอต่อคณะกรรมการ (ใช้เวลา 3-5 นาที) และนักศึกษาที่นำเสนอผลงานบนเวที ใช้เวลานำเสนอ 10 นาที และตอบข้อซักถามคณะกรรมการ 5 นาที

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา