การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร  เพื่อการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร เพื่อการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร เพื่อการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2564 โดย สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ได้รับเกียรติจาก นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ วิทยากรบรรยายโดย ดร.ขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย รองผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, นายวรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1, นายสุนทร พลรงค์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2, ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม ที่ปรึกษาอาวุโสสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายวณิชย์ อ่วมศรี ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นางปัทมา วีระวานิช ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, ดร.นิติ นาชิต ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ, ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และนายวิทวัต ปัญจมะวัต ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา