โครงการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา

โครงการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครจัดโครงการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษแก่ครูและบุคลากรทางการศึษา รูปแบบการฝึกอบรมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติ พร้อมการทดสอบ ผ่านระบบออนไลน์ ด้วย Zoom Meeting สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการสอบวัดระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษครั้งนี้ ใช้เครื่องมือ Pearson English Test: 3 Skills ได้แก่ ทักษะการฟัง การอ่าน และการเขียน โดยเทียบเคียงมาตรฐาน Common European Framework of References for Languages (CEFR) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้อธิบายระดับความเชี่ยวชาญทางภาษา CEFR ที่ได้รับการยอมรับในทวีปยุโรป และมีการยอมรับเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ และครูผู้สอนรายวิชาชีพ และรายวิชาอื่น ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา รวม 256 คน จากสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่น ๆ รวม 23 สถานศึกษา ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการทดสอบจะได้รับรายงานผลการทดสอบของตนเอง ซึ่งประกอบด้วย ระดับความรู้ และรายงานผลการทดสอบเปรียบเทียบกับมาตรฐาน และคำอธิบายสมรรถนะของแต่ละทักษะ อ้างอิงตามมาตรฐาน CEFR 

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา