กฐินสามัคคีสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ณ วัดป่าสวนสมเด็จพระพุฒาจารย์ จังหวัดขอนเเก่น

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565 กฐินสามัคคีสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ทอดกฐิน ณ วัดป่าสวนสมเด็จพระพุฒาจารย์ ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนเเก่น นำโดยคณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดอำนวยพรท่านผู้ใจบุญและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ จตุรพิธพรชัย ทั้ง 4 คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ ประสพความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานยิ่งๆ ขึ้นไป

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566 - 2570

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร จัดโครงการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566 - 2570 ระหว่างวันที่ 10-13 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมวีวิชขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยดร.ศิริพรรณ ชุมนุม นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการ คณะวิทยากร ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม นายกสภาสถาบัน รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ประธานอนุกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ และนางปัทมา วีระวาณิชย์ ที่ปรึกษานายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสถาบัน และผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันฯ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมโอกาสต่อยอดทางการศึกษา ด้านวิศวกรรมศาสตร์แก่นักศึกษาและเยาวชน เพิ่มศักยภาพและความสามารถในการต่อยอดงานวิจัย การส่งเสริมและการวางแผนร่วมกันระหว่างสำนักวิจัยและบริการวิชาการของ สทป. และเพิ่มสมรรถนะด้านองค์ความรู้เฉพาะด้าน และหลักสูตรบูรณาการทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนการฝึกอบรมให้ความรู้แบบ Upskill หรือ Reskill ตามนโยบายรัฐบาล

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา