ประชุมเชิงปฏิบัติการกรอกข้อมูลรายละเอียดในโปรแกรมการออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูล สารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IVEQA ออนไลน์ ระดับหลักสูตร

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกรอกข้อมูลรายละเอียดในโปรแกรมการออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูล สารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IVEQA ออนไลน์ ระดับหลักสูตร ณ ห้องประชุมชั้น 3 สาถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมีดร.สุนทร ก้องสินธุ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์ และดร.วารุณี เอี่ยวอารมณ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี เป็นวิทยากรชี้แจงการใช้งานระบบ IVEQA ออนไลน์

ตรวจสอบหลักสูตรและประเมินความพร้อมหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2566

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับการตรวจสอบหลักสูตรและประเมินความพร้อมหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2566 จากคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี, สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี, สาขาวิชาการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง, สาขาวิชาโลจิสติกส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2566 วิทยาลัยพณิชยการบางนา และสาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2566 วิทยาลัยพณิชยการบางนา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถด้านการวิจัยและนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถด้านการวิจัยและนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมี ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดพิธี ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร จำนวน 23 แห่งทั่วประเทศ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ณ เวที Highlight Stage ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565” ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา