โครงการพัฒนานักวิจัยและจัดทำบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่

โครงการพัฒนานักวิจัยและจัดทำบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครได้จัดโครงการพัฒนานักวิจัยและจัดทำบทความวิจัยเพื่อ เผยแพร่ ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โดย ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร  เป็นประธานในการเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ดร.สรญา เปรี้ยวประสิทธิ์, ดร.อาทิตย์ กลีบรัง, อาจารย์ฉันทิพย์ ลีลิตธรรม คณาจารย์ ของสถาบันให้เกียรติ เป็นวิทยากรในการบรรยายให้แก่คณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต จำนวน ๖๐ คน โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและอาจารย์สามารถพัฒนางานวิจัยและเขียนบทความวิจัย, เผยแพร่ผลงานวิชาการ, และเป็นการประชาสัมพันธ์ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ในด้านศักยภาพทางด้านวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรม

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา