โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการพัฒนากำลังคนด้านสมรรถนะดิจิทัล รุ่นที่ 2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการพัฒนากำลังคนด้านสมรรถนะดิจิทัล รุ่นที่ 2

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการพัฒนากำลังคนด้านสมรรถนะดิจิทัล ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศกึษาเชียงราย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับเกียรติจาก ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา