โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

สถาบันอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ดำเนินการวิจัยเรื่อง โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อตอบสนองการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) พัฒนากลยุทธ์การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่มีคุณภาพ ๒) จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการขับเคลื่อนกลยุทธ์การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ต่อสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากรอบแนวคิดในการพัฒนาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้มีคุณภาพในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๒  สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา